Skip Navigation Links >

В Областна администрация София град започна внедряването на европейския модел за самооценка CAF

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СОФИЯ

В Областна администрация София град започна внедряването на европейския модел за самооценка CAF


рср            В областна администрация София град се проведе първото обучение за внедряване на европейския модел за самооценка CAF в администрацията в периода 30 октомври – 01 ноември 2017 г. Обучениeто се реализира по проект BG05SFOP001-2.002-0001 „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, с бенефициент ИПА. CAF е инструмент за цялостно управление на качеството, който е разработен специално за публичния сектор и неговото прилагане и има за цел да повишава качеството на управлението и организацията на работа на администрацията на всички нива. Със Заповед на областния управител, г-н Николай Пехливанов е сформирана група за самооценка, която ще осъществи в областна администрация София прилагането, цялостно и при пълен обхват на организацията инструмента за организационно съвършенство - CAF.

ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ПРЕДПРИЕМАЧА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СОФИЯ

Областна администрация София представи равносметката от 10-годишното членство на България в ЕС и приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС


рср            На 25.10.2017г. в сградата на Представителството на Европейската комисия в България, Областна администрация София представи равносметката от 10-годишното членство на България в ЕС и приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС по време на форума „Европейски ден на предприемача“. Събитието откри заместник-областният управител Томи Николов. Той посочи основните приоритети на страната за бъдещото председателство на Съвета на ЕС. „По време на Българското председателство ще имаме уникалната възможност да поставим за разглеждане важни въпроси, свързани с бъдещето на ЕС и теми, които пряко засягат България, като държава в региона на Балканите“, заяви Николов. Пепи Димитрова, експерт Комуникации в Областна администрация София представи икономическите и социални резултати от членството ни в ЕС - спад на безработицата, откриване на нови работни места и все повече чужди инвестиции в България. „Условията за развиването на собствен бизнес у нас в момента са много благоприятни. Като член на ЕС България е част от Единния пазар на 500 милиона европейски граждани. Освен това бъдещите предприемачи могат да се възползват от различните европейски програми за финансиране и подпомагане на малкия и среден бизнес.“, посочи Димитрова.

ДОГОВОР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СОФИЯ

ДОГОВОР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ


рср            Днес, 28 април 2017 година в Областната администрация на Област София, Областният управител на Област София г-жа Диана Тонова подписа договор за прилагане насърчителна мярка съгласно Закона за насърчаване на инвестициите, продажба на недвижим имот частна държавна собственост на инвеститорът-купувач, получил сертификат за инвестиция клас "А" - "България Ер Меинтенанс" ЕАД, в присъствието на представители на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Българската агенция за инвестиции.

СРЕЩА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ЯЗОВИРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СОФИЯ

СРЕЩА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ЯЗОВИРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ


рср            На 08 март 2017г. в областна администрация София град, г-н Николай Григоров – зам. областен управител, проведе работна среща за състоянието на язовирите на територията на Област София и предприемане на превантивни мерки за предотвратяване на риска от наводнения, в резултат на предстоящото снеготопене.

           На срещата присъстваха собствениците/операторите на язовири, които докладваха за техническото състоянието на язовирните стени и хидротехническите съоръжения към тях, за изпълнението на предписанията на междуведомствените комисии, за предприетите мерки и действия за ограничаване на вредното въздействие на водите върху околната среда, инфраструктурата и населението.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СОФИЯ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,


  Трети март е свещена дата за нас българите. На трети март отбелязваме Националния празник на Република България и изразяваме своята почит към хилядите герои, отдали живота си за свободата на Отечеството.

  Нека заедно се преклоним пред величествения подвиг на героите, извоювали българската свобода и да изразим почитта си към тяхната саможертва.

  Нека бъдем техни достойни последователи и да предадем на децата си завета да тачат и пазят свободата, и да обичат родината си.

  Дълбок поклон пред героите дали живота си, за да бъдем свободни!

  ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!  3 МАРТ 2017г.

ДИАНА ТОНОВА
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СОФИЯ

Заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район на 26-27 януари 2017г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СОФИЯ

Заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район на 26-27 януари 2017г.


рср            Областният управител на област София г-жа Живка Такева - Първанова участва в заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район (РСР на ЮЗР), което се проведе на 26 и 27 януари 2017г. в к.к. Боровец под председателството на Софийска област.

  На заседанието членовете на Съвета разгледаха Доклади за изпълнение на значими проекти на общините, бизнеса и други органи и организации на територията на областите от ЮЗР за 2016 г. Представена беше актуална информация, относно възможностите за кандидатстване по програми, съфинансирани от ЕСИФ, през първото полугодие на 2017 г., както и предложения за разработване на Алманах на регионите в Република България за 2017 г. Обсъдени бяха законовите изисквания, относно изготвяне на междинни оценки на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие и др.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ИЗБОР НА ОЦЕНИТЕЛИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СОФИЯ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ИЗБОР НА ОЦЕНИТЕЛИ


рср            Във връзка с образувана в Областна администрация на Област София преписка рег. № 03/91/25.10.2016г. по реда на чл.22а, ал.1 от Закона за насърчаване инвестициите и на основание чл.22а, ал.2 от Закона за насърчаване инвестициите във връзка с чл.30, ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на закона за насърчаване инвестициите Областна администрация на Област София оповестява процедура за избор на оценител за изготвяне на пазарна оценка с предмет:

Поземлен имот - частна държавна собственост, намиращ се в гр. София, Столична община, област София, район Слатина, с идентификатор 68134.709.470, с площ от 1743 кв.м., начин на трайно ползване: за друг поземлен имот за движение и транспорт, по КККР на гр. София, одобрени със Заповед №РД-18-85/26.11.2015г. на Изпълнителния директор на АГКК, съгласно скица №15-418145-24.08.2016г. на СГКК - гр. София, за който е съставен Акт за държавна собственост /частна/ № 09267 от 04.10.2016г., утвърден от Областния управител на Област София, с предоставени права за управление на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
За повече информация:

ЛЕКЦИЯ ОТНОСНО ДОБРОВОЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СОФИЯ

ЛЕКЦИЯ ОТНОСНО ДОБРОВОЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ


рср            На 25.11.2016 г. в заседателната зала на Областната администрация на Област София, г-н Ясен Цветков – зам. ръководител на доброволното формирование за овладяване на бедствия към Столична община представи пред г-жа Живка Такева-Първанова - Вр.И.Д. Областен управител на Област София и служителите на администрацията, подробности по създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.

След теоретичната част се проведе и учебна евакуация за проиграване на плановете за действие при пожар и евакуация в изпълнение на плана за бедствия.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СОФИЯ

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ


рср            Под ръководството на г-жа Живка Такева-Първанова - Вр.И.Д. Областен управитнел на Област София, на 22.11 2016г. от 15.30 часа в заседателната зала на Областната администрация на Област София, се проведе заседание на Областната епизоотична комисия, във връзка с констатирани огнища на болестите «Инфлуенца по птиците» и «Африканска чума по свинете», с цел предотвратяване проникването и разпространението на болестите на територията на Област София. Участие в заседанието взеха представители на ОДБХ, СДПБЗН, СО, СРЗИ, РДГ, ЛРС, РИОСВ и представители на областната администрация.

ОБЛАСТЕН СЕМИНАР ПО ЛИНИЯ НА ДОБРОВОЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СОФИЯ

ОБЛАСТЕН СЕМИНАР ПО ЛИНИЯ НА ДОБРОВОЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ


рср            На 22.11.2016 г. от 14.00 часа в Областната администрация на Област София, под ръководството на г-жа Живка Такева-Първанова - Вр.И.Д. Областен управитнел на Област София, се проведе областния семинар по линия на доброволните формирования, касаещ основните акценти в промените в закона за защита при бедствия (ЗЗБ). Участие в семинара взеха представители на СДПБЗН, СО, ДФСО и представители на областната администрация.

РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СОФИЯ

РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН


рср            Областният управител на област София - г-жа Живка Такева-Първанова взе участие в заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район в периода 17-18 ноември 2016г. в гр. Банско. На заседанието бе представена Националната политика за развитие на електронното управление, Проект на последваща оценка за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие 2005-2015г., Регионалните програми за заетост и обучение финансирани по Националния план за действие по заетостта и потребностите на пазара труда в ЮЗР.

Също така членовете на съвета бяха запознати с информация относно предвидените за рехабилитация и модернизация пътища от Републиканската пътна мрежа на територията на Югозападен район през 2017г., както и други важни за развитието на района политики и актуални за развитието на района проблеми.

Посещение на китайска делегация

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СОФИЯ

Посещение на китайска делегация


китайска делегация            Областния управител на област София град – г-жа Живка Такева-Първанова, посрещна китайска делегация която посети България, с бизнес интерес в сферата на здравния мениджмънд. Начело на делегацията от провинция Шанхай бе г-н Yang Wei – президент на Shanghai Grand Investment Co, Ltd. При проведения разговор бяха набелязани конкретни идеи за ползотворно сътрудничество между двете страни. Китайските партньори изказаха своята благодарност за проведената среща, конструктивни обсъждания и гостоприемство.

Утвърдена е Регионалната програма за заетост и обучение на територията на област София-град

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СОФИЯ

Утвърдена е Регионалната програма за заетост и обучение на територията на област София-град


Регионална програма за заетост и обучение            Утвърдена е Регионалната програма за заетост и обучение на територията на Област София, включваща 16 районни администрации на Столична община, във връзка със стартиралата процедура по разработване и одобряване на проекти на Регионални програми за заетост през 2016г., която стартира на 17 октомври и ще приключи на 31 март 2017 г.

Общата стойност на програмата за област София е в размер на 206 982лв. за 72 работни места. Рамковите договори трябва да бъдат сключени от 17.10.2016г., като по този начин ще се създаде възможност за осигуряване на заетост на безработните лица за пет месеца и половина, какъвто е максимално допустимия срок по Регионалната програма при 8 часов работен ден.

Разкритите по Регионалната програма за заетост и обучение на територията на Област София работни места ще допринесат за интеграцията на безработни лица от уязвими групи на пазара на труда в област София.

Заседание във връзка със стартиралата процедура по разработване и одобряване на проекти на Регионални програми за заетост през 2016г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СОФИЯ

Заседание във връзка със стартиралата процедура по разработване и одобряване на проекти на Регионални програми за заетост през 2016г.


Регионална програма за заетост и обучение

Регионална програма за заетост и обучение            Под председателството на г-жа Живка Такева-Първанова – вр.и.д. Областен управител на област София град и председател на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област София, се проведе заседание във връзка със стартиралата процедура по разработване и одобряване на проекти на Регионални програми за заетост през 2016г.

Присъстващите бяха запознати с промените в Закона за насърчаване на заетостта и правилника за неговото прилагане, с които се въвежда нов подход за разработване, одобряване и финансиране на регионалните програми за заетост и обучение. Предвижда се реализирането на една регионална програма за всяка административна област на основата на предложения от областната и общинските администрации. Допълват се и функциите на Комисиите по заетостта. Новите им правомощия са да одобряват проекта на регионална програма по заетост и обучение на областта и да го изпращат на министъра на труда и социалната политика за утвърждаване и финансиране.

На заседанието беше сформирана оценителна комисия, която след няколко заседания, направи подбор на подадените заявки за участие в Регионална програма за заетост и обучение, която стартира на 17 октомври и ще приключи на 31 март 2017 г., тъй като общата им стойност надхвърля предвидения финансов ресурс. Оценката на проектните предложения бе извършена по методика, одобрена от Комисията по заетостта, съгласно критериите заложени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта и покана от Министъра на труда и социалната политика за разработване на регионални програми при: 50% средногодишно равнище на безработица, 40% средногодишен брой на регистрираните безработни лица през предходната година в района, 10% потребностите на работодателите от работна сила, както и лицата по програмата да се назначат за 5,5 месеца на 8 часов работен ден. Одобрените средства за област София град са в размер на 206 982лв., които при тези условия отговарят на 72 работни места.

Класираните предложения бяха включени в Регионалната програма за заетост на Област София за 2016 година, която Комисията по заетостта утвърди на свое заседание на 28 септември 2016г.

Утвърдената Регионална програма за област София беше изпратена в срок в Министерството на труда и социалната политика.

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н    А Д Р Е С

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СОФИЯ

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н    А Д Р Е С


Уважаеми госпожи и господа,

Скъпи учители,

Приемете моите искрени поздравления по повод Международния ден на учителя – професионалният празник, обединяващ учителите по света около хуманната и благородна мисия за възпитание, образование и подготовка на децата ни.

На този ден отдаваме своята признателност към Вас, които сте посветили живота си на обучението и възпитанието на децата ни, за да станат те достойни личности.

Да си учител не е просто професия, а призвание, орис и съдба.

Благодаря Ви за всичко онова, което правите за нашите деца, за да растат те образовани, възпитани в най-добрите български традиции, със знанията и самочувствието на европейски граждани.

Най-искрено ви желая здраве, много радости и професионални успехи!ЖИВКА ТАКЕВА – ПЪРВАНОВА
Областен управител на София - град

Протокол №33, презентация и материали ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН, ПРОВЕДЕНО НА 08-09.09.2016 Г. В ОБЩИНА РАЗЛОГ.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СОФИЯ

Протокол №33, презентация и материали ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН, ПРОВЕДЕНО НА 08-09.09.2016 Г. В ОБЩИНА РАЗЛОГ.


sreshta Протокол №33, презентация и материали ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН, ПРОВЕДЕНО НА 08-09.09.2016 Г. В ОБЩИНА РАЗЛОГ.


Прикачени файлове:

  Протокол №33
Презентации:

  Професионалното образование и обучение чрез работа (дуална система на обучнение)
  Обучението чрез работа (дуално обучение) в стратегията за развитие на ПОО в Р България за периода 2015-2020г.
  Годишна индикативна програма за дейността на Регионалния съвет за развитие за 2017г.
  Законът за предучилищното и училищното образование, и предизвикателствата пред училищата, детските градини, РУО, общинските и областните администрации
  Актуални промени в закона за водите във връзка с правомощията на областните управители и кметовете на общини за почистване на речните корита
  SiBILA - Модел за оценка на въздействието от ЕСИФ върху основни макроикономически показатели на национално ниво
  Предучилищно образование
  Правилник за създаването устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
  Наредба за схемите за пространствено развитие

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ - НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДРУМ 2016

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СОФИЯ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ - НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДРУМ 2016


На 6 ноември 2016 г. ще се проведе национален референдум, на който гражданите на Република България могат да гласуват с "ДА" и "НЕ" в отговор на следните въпроси:
1. Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?

2. Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?

3. Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на покитическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?

Още

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н    А Д Р Е С

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СОФИЯ

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н    А Д Р Е С


Уважаеми учители, ученици и родители, скъпи първокласници,

Честит първи учебен ден!

Днес отново е 15 септември – денят, в който по традиция се открива учебната година в българското училище!


Няма по-голяма ценност за всеки родител от това да даде добро възпитание на детето си. А това означава, че на Вас, уважаеми учители, поверяваме най-свидното, смисъла на живота си – нашите деца. Те трябва да израстват с чувство на гордост и почитание пред българската история и култура.


Скъпи първокласници,
Обръщам се първо към Вас, защото Вие сте най-развълнувани днес. За вас и вашите родители първият учебен ден е специален празник, защото това е началото на вашия нов път към грамотността и опознаването на света. Бъдете усърдни и ученолюбиви, вслушвайте се в думите на своите учители и успехите ще бъдат с вас!


Уважаеми учители,

Отново пред вас е предизвикателството на новата учебна година. С вашите сили, талант и умения вие ще потвърдите своите високи постижения, които има образователното дело. Благодаря ви за творческия труд, за грижите и обичта, които полагате за нашите деца. От сърце ви желая да успеете и да получите най-ценната отплата – признание и благодарност от малки и големи.

На Вас ученици желая успех в овладяването на знанията, а Вие родители поощрявайте любопитството на Вашите деца, създавайте им усещането, че знанието е ценност. Бъдете до тях по пътя на израстването им като знаещи и мислещи хора.Желая Ви здраве, целеустременост и успехи в тази отговорна мисия.На добър час!ЖИВКА ТАКЕВА – ПЪРВАНОВА

Областен управител на София - град

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

- Пощенска кутия в сградата на Областна администрация на област София, гр. София, ул. Алабин 22

Електронна поща
- Горещ телефон:
02 9265137

- Комисия за превенция и противодействие на корупцията към Министерски Съвет

Информационна брошура с правата на пострадалите от престъпления по ЗКФКПП.

БГ D FR EN
СЪБИТИЯ
МАРТ
П
В
С
Ч
П
С
Н
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1