Skip Navigation Links > >
ОБЯВИ > ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ИЗБОР НА ОЦЕНИТЕЛИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП)
И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ СОФИЯ

СЪОБЩЕНИЕ за прекратяване


Решение за прекратяване на процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет" „Обновяване на асансьори в административна сграда на ОА София град“ с адрес: гр. София , ул. "Алабин" 22 по Проект "Красива България", с мярка М01-01 "Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради"

Дата на публикуване: Четвъртък, 15 Септември 2016 г.

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Предмет на поръчката: „Обновяване на асансьори в административна сграда на ОА София град“.
Кратко описание: Предвижда се демонтаж, доставка и монтаж на два броя асансьори с товароподемност 630 кг. / 8 лица, с 7 спирки.
Място на извършване: гр. София , ул. "Алабин" 22

Публикувано на: 08.09.2016

Срок за получаване на офертите: Понеделник, 26 Септември 2016 17:30 часа

Решение за прекратяване на процедура за общестена поръчка от 20.04.2016г. открита
със заповед № РД-15-076/08.04.2016г. на областния управител на област София

Невъоръжена охрана, извършване на пропускателен режим и обход на имоти държавна собственост.

Заповед № РД-15-076 от 08.04.2016 г., на основание чл. 101 „а“ – 101 „ж“ от Закона за обществените поръчки.

Публична покана по реда на глава осем "а" от ЗОП с предмет:

1. Денонощна невъоръжена физическа охрана, осъществяване на пропускателен режим и извършване на обход и наблюдение два пъти в денонощието на имот публична държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 02659.2200.1 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-13 от 17.01.2012г. на изпълнителния директор на АГКК София, с обща площ от 379 643 кв.м., находящ се в гр. София, район „Банкя“ – Столична община, ул. „Калиманци“ № 33 (номер по предходен план), заедно с построените в него сгради, представляващи „Резиденция Банкя“.

2. Физическа невъоръжена охрана и осъществяване контрол на пропускателния режим от един пост с един охранител, за времето от 09:00 до 17:30 ч. ежедневно в работни дни, в имот публична държавна собственост, представляващ административна сграда, находяща се в гр. София, район Триадица, ул. „Алабин“ № 22, състояща се от IV, V, VI, VII /всеки един със застроена площ от 490 кв.м./, VIII етаж /застроена площ от 248 кв.м. и тераса от 242 кв.м., без помещения № № 3, 4 и 5, които са със застроена площ от 43, 38 кв.м.“

Публикувано на: 11.04.2016

Срок за получаване на офертите: Сряда, 20 април 2016 17:30 часа

Протокол от 05.02.2016г. за публична покана

Публична покана, с предмет: Доставка, внедряване, обновяване и поддръжка на информационна система
за управление на процесите в Областна администрация на област София – град

Публикувано на: 16.12.2015

Срок за получаване на офертите: Сряда, 23 декември 2015 17:30 часа

План процедури по ЗОП за ОА Област София за периода 01.01.2016 - 30.12.2016

Заповед РД-15-059 от 03.04.2015г.Протокол от комисия за избор на правно-информационен софтуер за ОА

Заповед РД-15-042 от 20.03.2015г. Протокол от комисия за избор на фирма за абонаментно обслужване на копирни машини.

Протокол от комисия от 11.03.2015 за избор на фирма за денонощна охрана на имот в гр. Банкя.

Заповед РД-15-021 от 26.01.2015г. относно утвърждаване на вътрешни правила за поддържане
профила на купувача в Областна администрация на Област София.

Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача на Областна администрация на Област София.

Заповед РД-15-020 от 26.01.2015г. за утвърждаване на вътрешни правила за провеждане на обществени поръчки в Областнва администрация на Област София.

Вътрешни правила за хода на процедурите за провеждане на обществени поръчки в Областна администрация на област София.