Skip Navigation Links > >
СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ

gerb.jpg

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СОФИЯ

УТВЪРДИЛ: /П/

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

ВЕСЕЛИН ПЕНЕВ

ФУНКЦИОНАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГРАД СОФИЯ

1. ПОЛИТИЧЕСКИ КАБИНЕТ

Заместник областни управители – 3 щатни бройки;

2. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

3. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ:

Дирекция „Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността”

Отдели:

 • „Административно обслужване, финанси, архив и дигитализация”
 • „Правно обслужване и управление на собствеността”

4. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ:

Дирекция: „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

Отдели:

 • „Административен контрол”
 • „Държавна собственост”
 • „Регионално развитие и проектно обезпечение“

ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ:

Областният управител осигурява провеждането на държавната политика, отговаря за защитата на националните интереси, на законността и на обществения ред и осигурява административен контрол. В границите на предоставените му правомощия Областният управител издава заповеди. Може да оспорва незаконосъобразни актове на общинските съвети по реда на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Той може да отменя незаконосъобразни актове на кметовете на общини в 14-дневен срок от получаването им или от сезирането му.

2. ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА:

Областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика. При осъществяване на своята дейност областният управител се подпомага от заместник областни управители и от областна администрация. Областният управител се определя с решение на Министерския съвет. Заместник областните управители се назначават от министър-председателя.

3. ФУНКЦИИ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ:

Областният управител:

1. Провежда държавната политика в областта, координира работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт;

2. Осигурява съответствие между националните и местните интереси, организира разработването и изпълнението на областни планове, стратегии и програми за регионално развитие, осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация;

3. Осигурява провеждането на държавната политика за насърчаване на инвестициите на територията на областта в съответствие с предоставените му със Закона за насърчаване на инвестициите правомощия;

4. Отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта;

5. Упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация, като:

а) упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго; той може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги оспори пред съответния административен съд;

б) може да отменя незаконосъобразни актове на кметовете на общини, освен ако в закон е предвидено друго, в 14-дневен срок от получаването им или от сезирането му;

6. Осигурява спазването на законността на територията на областта и осъществява административен контрол по изпълнението на административните актове;

7. Осъществява връзка с териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта;

8. Координира и контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите на териториални звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта;

9. Координира и контролира дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване на територията на областта, независимо от тяхната йерархична подчиненост;

10. Провежда информационна политика, гарантираща откритост и достъпност на дейността на ръководената от него администрация;

11. Ръководи областния съвет за развитие;

12. Организира разработването на областната стратегия за развитие;

13. Внася проекта на областната стратегия за развитие за обсъждане и съгласуване в регионалния съвет за развитие и за приемане от областния съвет за развитие;

14. Ръководи регионалния съвет за развитие при условията и по реда на чл. 18, ал. 3 от Закона за регионалното развитие;

15. Отговаря за организационно-техническата подготовка на избори за държавни и местни органи на властта и за членове на Европейския парламент от Република България на територията на областта;

16. Осъществява подготовката на икономиката и населението в областта за отбрана и организира изпълнението на задачите, свързани с отбраната, в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;

17. Ръководи областния съвет по сигурност;

18. Осъществява управлението на В и К системите като представител на държавата в асоциацията по В и К при условията и по реда, определени със Закона за водите;

19. Отговаря за опазването на обществения ред на територията на областта при упражняването на нормативно предоставените му правомощия;

20. Организира и ръководи дейностите по защита на населението, културните и материалните ценности и околната среда при бедствия;

21. Изпълнява правомощията по чл. 7а от Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове;

22. Утвърждава областните транспортни схеми;

23. Осъществява международните контакти на областта на регионално ниво;

24. Утвърждава длъжностното разписание на областната администрация и длъжностните характеристики на длъжностите, които са му непосредствено подчинени, и на главния секретар;

25. Отговаря за осъществяването на финансовото управление и контрол във всички ръководени от него програми, дейности и процеси при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност;

26. Издава наказателни постановления за налагане на административни наказания в предвидените от закон или друг нормативен акт случаи;

27. Осъществява правомощия на орган по назначаване на държавните служители по Закона за държавния служител и правомощия на работодател по трудовите правоотношения по Кодекса на труда;

28. Командирова, при изрично упълномощаване, със заповед заместник областните управители в страната и в чужбина;

29. Командирова със заповед държавните служители и работещите по трудово правоотношение в областната администрация в страната и в чужбина;

30. Утвърждава образец на печат на областния управител, който е с кръгла форма, както и щемпели за служебни цели;

31. Утвърждава вътрешните правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител, съответстващи на спецификата и особеностите на дейността на областната администрация;

32. Осигурява разработването и внедряването на административна информационна система (АИС) в областната администрация;

33. Осъществява и други правомощия, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет;

34. Създава и ръководи съвети и комисии в изпълнение и на други функции, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.

При осъществяването на своите правомощия областният управител може да създава обществени съвети и комисии като консултативни звена, както и работни групи за решаване на конкретни задачи.

Областният управител издава заповеди в границите на своите правомощия.

4.1 ФУНКЦИИ НА ПОЛИТИЧСКИЯ КАБИНЕТ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ:

Областният управител създава на свое пряко подчинение политически кабинет, който включва трима заместник областни управители.

В състава на политическият кабинет на областните администрации е предвидена възможност да бъде включен и служител, отговарящ за връзките с обществеността, който отговаря за дейностите по провеждане на информационната политика на областната администрация. В Приложение № 22 към чл.8, ал.2 от УПОА в състава на политическия кабинет на областната администрация на област София няма предвидена щатна бройка за служител за връзки с обществеността.

Политическият кабинет:

1. Подпомага областния управител при вземането на решения, осигуряващи провеждането на държавната политика в сферата на правомощията му;

2. Обменя информация с политическите кабинети на членовете на Министерския съвет и на другите областни управители за изпълнението на приетата от правителството политика;

3. Организира и осъществява връзките на областния управител с другите държавни органи и с обществеността.

4. В изпълнение на задачите си по т. 3 политическият кабинет на областния управител има съвещателни, аналитични и информационни функции.

4.2 ФУНКЦИИ НА ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА ОБЛАСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ:

Административното ръководство на областната администрация се осъществява от главен секретар. Главният секретар се назначава от областния управител по реда на Закона за държавния служител.

Главният секретар:

1. Ръководи, координира и контролира дейността на администрацията за точното спазване на нормативните актове и на разпорежданията на областния управител;

2. Отговаря за планирането и отчетността при изпълнението на ежегодните цели на администрацията;

3. Създава условия за нормална и ефективна работа на звената на областната администрация;

4. Осигурява организационната връзка между политическия кабинет и административните звена;

5. Контролира и отговаря за работата с документите и тяхното съхраняване и за опазването на служебната тайна;

6. Утвърждава вътрешни правила за организация на административното обслужване, които регулират взаимодействието на звената при осъществяване на административното обслужване и последователността на извършваните от тях и в тях действия;

7. Утвърждава длъжностните характеристики на служителите в областната администрация;

8. Организира обучения във връзка с повишаване професионалната квалификация на служителите и за подобряване на административното обслужване;

9. Изпълнява и други задачи, възложени му от областния управител.

4.3. ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ:

Според характера на дейността, която извършват, административните звена в областната администрация са обособени в обща и специализирана администрация, организирани в дирекции. Числеността на персонала на областната администрация на област София и на нейните административни звена е посочена в приложение № 22 на Устройствения правилник на областните администрации.

Общата администрация е организирана в дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" и осигурява дейността на областния управител, на специализираната администрация и дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

Специализираната администрация е организирана в дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" и подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на областния управител.

Към дирекциите от общата и специализираната администрация в областната администрация на област София са създадени общо пет отдела.

Функциите на дирекциите и отделите към тях са разписани във функционални характеристики.

4. ПРИЛОЖИМА НОРМАТИВНА УРЕДБА (ВКЛ. ВЪТРЕШНИ ДОКУМЕНТИИ МЕТОДОЛОГИЯ) ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ:

 • Закон за администрацията;
 • Закон за устройство на територията;
 • Закон за държавната собственост и подзаконовите му нормативни актове;
 • Закон за общинската собственост и подзаконовите му нормативни актове;
 • АПК, ГПК;
 • Закон за държавния служител и Кодекса на труда и подзаконовите им нормативни актове;
 • Други законови и подзаконови нормативни актове, съотносими към дейността;
 • Устройствен правилник на областните администрации;
 • Постановления на Министерския Съвет;
 • Вътрешни правила за пропусквателния режим в сградата на Областната администрация на Област София;
 • Вътрешни правила за организацията на работа в Областната администрация на Област София;
 • Вътрешни правила за изграждане и функциониране на системите за финансово управление и контрол;
 • Правилник за вътрешния трудов ред;
 • Вътрешни правила за административното обслужване;
 • Вътрешни правила за дейността на учрежденския архив на областната администрация на област София;
 • Вътрешни правила за организацията на работната заплата;
 • Други вътрешни правила, допълвани и разработвани в съответствие със законодателството, взаимствани добри практики или дадени задължителни предписания.

5. ВЪЗЛАГАНЕ, ПЛАНИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА РАБОТАТА:

1. Работата се възлага съобразно йерархическата подчиненост в реда:

 • Областен управител
 • Заместник областен управител
 • Главен секретар
 • Директор на дирекция
 • Началник отдел

2. Работата се планира съобразно сроковете за изпълнение и приоритет.

8. ТЕКУЩ МОНИТОРИНГ– осъществява се непрекъснато от ръководството и оторизираните проверяващи органи.

9. КОНТАКТИ

ВЪТРЕШНИ:

С ръководството на Област София, с всички звена в Областната администрация, включително с преките изпълнители по преписките.

ВЪНШНИ :

 • Народно събрание;
 • Администрация на президента;
 • Министерски съвет;
 • Министерства, изпълнителни агенции;
 • Други държавни институции;
 • Общини;
 • Съд, прокуратура, нотариуси;
 • Представители на търговски дружества и други юридически лица;
 • Граждани и заявители по преписки.

Дата: 14.03.2016г.

ОРГАНОГРАМА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ СОФИЯ

gerb.jpg

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СОФИЯ

УТВЪРДИЛ: /П/

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

ВЕСЕЛИН ПЕНЕВ

ФУНКЦИОНАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА

НА

ДИРЕКЦИЯ АПОФУС

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

Дирекция:

„Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността”

Отдели:

 • „Административно обслужване, финанси, архив и дигитализация”
 • „Правно обслужване и управление на собствеността”

2. МЯСТО НА ДИРЕКЦИЯТА В ОРГАНИЗАЦИЯТА (ПОДЧИНЕНОСТ)

3. ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ

Общата администрация е организирана в дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността". Числеността на персонала на Общата администрация е 18 щатни бройки, от които 15 бройки са предвидени за заемане по служебно правоотношение и 3 бройки са предвидени за заемане по трудово правоотношение.

4. ЦЕЛИ НА ДИРЕКЦИЯТА

Общата администрация осигурява дейността на областния управител, на специализираната администрация и дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

5. ФУНКЦИИ НА ДИРЕКЦИЯТА

5.1. ФУНКЦИИ НА ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ, АРХИВ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ”

1. Приема и регистрира входящата служебна кореспонденция към адресатите, извежда и изпраща по предназначение изходящата кореспонденция и извършва външна и вътрешна куриерска дейност;

2. Предоставя информация на граждани и организации за движението на преписките, когато това представлява законен интерес за тях, при спазване на Закона за защита на личните данни и на Закона за достъп до обществена информация;

3. Систематизира и съхранява документите и другите материали на администрацията в съответствие с изискванията на Закона за Националния архивен фонд и Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите;

6. Обезпечава информационното осигуряване на администрацията;

7. Подпомага областния управител при изпълнението на задълженията му във връзка с планирането и подготовката на областта за отбрана и организирането на отбранително- мобилизационната подготовка;

8. Организира дейността на областния съвет по сигурност, подпомага взаимодействието му със Съвета по сигурността и осъществява взаимодействие с Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет;

9. Разработва вътрешни правила за работна заплата в администрацията, за вътрешния трудов ред, за организацията на административното обслужване, за финансовото управление и контрол, както и други вътрешноведомствени актове, осигуряващи дейността на областния управител и на специализираната администрация;

10. Води служебните досиета на служителите, издава и заверява служебни и трудови книжки;

11. Изготвя поименното разписание на длъжностите и работните заплати;

12. Обслужва финансово-счетоводно областната администрация;

13. Подготвя предложения до Министерския съвет по проектобюджета и бюджета на областната администрация, включително за капиталови разходи;

14. Изготвя месечни и годишни счетоводни ведомости и отчети;

15. Изготвя месечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджетните и други сметки и фондове към областта;

16. Контролира и анализира разходването на предоставените бюджетни и други средства, както и събирането и трансфера на приходите;

17. Организира материално-техническото снабдяване.

ФУНКЦИИ НА ОТДЕЛ „ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НАСОБСТВЕНОСТТА”

1. Оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на областния управител, осигурява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт, изразява становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на областната администрация;

2. Осъществява методическа помощ и координация по отношение на правното обслужване на дейностите на специализираната администрация и осигурява съответствието на изготвяните актове с действащото законодателство;

3. Организира и осигурява управлението на имотите и вещите - държавна собственост, предоставени на областния управител за нуждите на областната администрация; изготвя предложения за ефективното управление на тези имоти и планира необходимите средства за поддържането и опазването им;

4. Организира процедурите по изземване на имотите държавна собственост, ползвани без правно основание или на отпаднало такова.

5. Осъществява процедури по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, както и по Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления.

6. ПРИЛОЖИМА НОРМАТИВНА УРЕДБА (ВКЛ. ВЪТРЕШНИ ДОКУМЕНТИ И МЕТОДОЛОГИЯ) ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯТА

 • Закон за администрацията;
 • Закон за държавния служител и подзаконовите му нормативни актове;
 • Закон за държавната собственост и подзаконовите му нормативни актове;
 • Закон за счетоводството и подзаконовите му нормативни актове;
 • Закон за държавния бюджет и подзаконовите му нормативни актове;
 • Закон за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.
 • АПК, ГПК;
 • Други закони и подзаконови нормативни актове, съотносими към дейността;
 • Кодекс на труда;
 • Класификатор на длъжностите в администрацията;
 • Устройствен правилник на областните администрации;
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация;
 • Постановления на Министерския Съвет;
 • Вътрешни правила за пропусквателния режим в сградата на Областната администрация на Област София;
 • Вътрешни правила за организацията на работа в Областната администрация на Област София;
 • Вътрешни правила за работната заплата в Областната администрация на Област София;
 • Вътрешни правила за изграждане и функциониране на системите за финансово управление и контрол;
 • Всички останали вътрешни правила, утвърдени от Областният управител.

7. ВЪЗЛАГАНЕ, ПЛАНИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА РАБОТАТА

1. Работата се възлага съобразно йерархическата подчиненост в реда:

 • Областен управител
 • Заместник областен управител
 • Главен секретар
 • Директор на дирекциа “АПОФУ
 • Началник отдел

2. Работата се планира съобразно сроковете за изпълнение и приоритет.

8. ТЕКУЩ МОНИТОРИНГ – осъществява се непрекъснато от ръководителя, възложил изпълнението на конкретната задача, както пряко, така и по деловодната система „МИКСИ”.

9. КОНТАКТИ

ВЪТРЕШНИ:

С ръководството на Област София, с всички звена в Областната администрация, включително с преките изпълнители по преписките.

ВЪНШНИ :

 • Народно събрание;
 • Администрация на президента;
 • Министерски съвет;
 • Министерства, изпълнителни агенции;
 • Други държавни институции;
 • Общини;
 • Съд, прокуратура, нотариуси;
 • Представители на търговски дружества и други юридически лица;
 • Граждани

Дата: 14.03.2016г.

gerb.jpg

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СОФИЯ

УТВЪРДИЛ: /П/

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

ВЕСЕЛИН ПЕНЕВ

ФУНКЦИОНАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Дирекция:

„Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

Отдели:

 • „Административен контрол”
 • „Държавна собственост”
 • „Регионално развитие и проектно обезпечение”

2. МЯСТО НА ДИРЕКЦИЯТА В ОРГАНИЗАЦИЯТА (ПОДЧИНЕНОСТ)

3. ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ

Специализираната администрация е организирана в дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост". Числеността на персонала на специализираната администрация е 34 щатни бройки, от които 26 бройки са предвидени за заемане по служебно правоотношение и 8 бройки са предвидени за заемане по трудово правоотношение.

4. ЦЕЛИ НА ДИРЕКЦИЯТА

Специализираната администрация е организирана в дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост". Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на областния управител.

5. ФУНКЦИИ НА ДИРЕКЦИЯТА

5.1. ФУНКЦИИ НА ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ”

1. Осигурява упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на кмета на Столична община;

2. Осигурява упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите от местното самоуправление и местната администрация на територията на областта в случаите, когато това е възложено на областния управител със закон или с друг нормативен акт;

3. Подготвя документите по налагане на предвидените в закона и в другите нормативни актове административни наказания;

4. Подпомага осъществяването на контрол по изпълнение на задълженията, които произтичат от законите и от актовете на Президента на Република България и на Министерския съвет;

5. Организира изпълнението на делегирани функции от съответните централни органи на изпълнителната власт;

6. Подпомага осъществяването на контрол по изпълнението от общинската администрация на делегирани функции от съответните органи на централната държавна власт;

7. Осъществява действията по отписване/отказ от отписване на имоти - държавна собственост от актовите книги за държавна собственост; Издава удостоверения за отписване от актовите книги за държавна собственост на съставени актове за държавна собственост;

8. Осигурява защита на държавните интереси при неправомерно ползване на държавни имоти от физически и юридически лица на територията на областта.

5.2. ФУНКЦИИ НА ОТДЕЛ „ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ”

1. Осъществява действията по съставянето на актовете за държавна собственост, и отбелязването във вече съставени актове;

2. Води актовите книги и регистри на имотите - държавна собственост, на територията на областта по образци, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството;

3. Води на отчет имотите - държавна собственост, на територията на областта, които се управляват от областния управител;

4. Подготвя документи по извършване на обстоятелствени проверки;

5. Осигурява правните и фактическите действия по придобиването и разпореждането с държавното имущество на територията на областта в рамките на предоставените на областния управител правомощия;

6. Осъществява процедури по реституционни закони;

7. Отговаря за състоянието и поддържането на регистъра по ЗОСОИ;

8. Извършва справки и подготвя документи относно наличие или липса на акт за държавна собственост.

9. Подготвя документи и извършва справки относно наличие/липса на реституционни претенции.

5.3. ФУНКЦИИ НА ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ПРОЕКТНО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ”

1. Организира подготовката и провеждането на административно-териториалните промени на територията на областта и извършва проверка по законосъобразността на исканията за извършване на административно-териториални промени на територията на областта; проверява изпълнението на законовите условия и ред и подготвя мотивирани предложения до областния управител;

2. Изпълнява задачи, свързани с организационно-техническата подготовка на изборите;

3. Координира и подпомага дейността на териториалните звена на органите на изпълнителната власт и отношенията им с общинските администрации;

4. Координира и подпомага дейността на кметовете на общините при осъществяване на взаимодействието с областните дирекции "Полиция" по спазването на обществения ред и борбата с престъпността;

5. Организира и участва в разработването и актуализирането на областната стратегия за развитие;

6. Подпомага организационно-технически и експертно дейността на областния съвет за развитие;

7. Набира и анализира информация за изпълнението на областната стратегия за развитие;

8. Участва в разработването, организира и координира изпълнението на стратегии, планове, програми и проекти на територията на областта в съответствие с правомощията на областния управител;

9. Координира и подпомага осъществяването на дейностите в областта на: строителството; транспортното обслужване и безопасността на движението; опазването на околната среда; културно-историческото наследство и културните дейности; изповеданията и юридическите лица с нестопанска цел, които извършват дейност, присъща на изповедание, или осъществяват религиозна или религиозно- просветна дейност; етническите въпроси;

10. Поддържа връзки с международни организации, с региони и области в други държави, разработва и реализира съвместни проекти;

11. Осъществява дейностите за изпълнение на функциите на областния управител по устройство на територията.

6. ПРИЛОЖИМА НОРМАТИВНА УРЕДБА (ВКЛ. ВЪТРЕШНИ ДОКУМЕНТИ И МЕТОДОЛОГИЯ) ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯТА

 • Закон за администрацията;
 • Закон за устройство на територията;
 • Закон за държавната собственост и подзаконовите му нормативни актове;
 • Закон за общинската собственост и подзаконовите му нормативни актове;
 • АПК, ГПК, Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за регионалното развитие;
 • Други закони и подзаконови нормативни актове, съотносими към дейността;
 • Устройствен правилник на областните администрации;
 • Постановления на Министерския Съвет;
 • Вътрешни правила за пропусквателния режим в сградата на Областната администрация на Област София;
 • Вътрешни правила за организацията на работа в Областната администрация на Област София;
 • Вътрешни правила за изграждане и функциониране на системите за финансово управление и контрол;
 • Всички останали вътрешни правила, утвърдени от областния управител.

7. ВЪЗЛАГАНЕ, ПЛАНИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА РАБОТАТА

1. Работата се възлага съобразно йерархичeската подчиненост в реда:

 • Областен управител
 • Заместник областен управител
 • Главен секретар
 • Директор на дирекциа “АКРРДС”
 • Началник отдел

2. Работата се планира съобразно сроковете за изпълнение и приоритет.

8. ТЕКУЩ МОНИТОРИНГ – осъществява се непрекъснато от ръководителя, възложил изпълнението на конкретната задача, както пряко, така и по деловодната система „МИКСИ”.

9. КОНТАКТИ

ВЪТРЕШНИ:

С ръководството на Област София, с всички звена в Областната администрация, включително с преките изпълнители по преписките.

ВЪНШНИ :

 • Народно събрание;
 • Администрация на президента;
 • Министерски съвет;
 • Министерства, изпълнителни агенции;
 • Други държавни институции;
 • Столична община и районните администрации към нея;
 • Съд, прокуратура, нотариуси;
 • Представители на търговски дружества и други юридически лица;
 • Граждани

Дата: 14.03.2016г.