Skip Navigation Links > >
УСЛУГИ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Областна администрация на област София предлага на гражданите на гр. София възможност за заплащане на държавни такси, определени по ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ в сила от 28 октомври 2016 г. чрез ПОС терминално устройство. Услугата се въвежда за улеснение на гражданите.

ПОС терминалът е разположен на фронт офиса в администрацията на първия етаж.

Услугата може да се ползва само от лица, които разполагат с банкови карти VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro и Борика. Държавният служител, обслужващ ПОС терминалното устройство, има задължение да провери задължителните реквизити на картата и да сравни данните в нея за име и подпис на картодържателя с тези от документа му за самоличност. За извършената транзакция се издават две разписки, едната от които се предоставя на потребителя.

Съставяне на Актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други

Областна администрация на област София

Необходими документи

1. Писмено искане

2. Документи, удостоверяващи статута на държавното юридическо лице, което заявява искането за издаване на акт за публична/частна държавна собственост (нормативен, поднормативен или административен акт за създаването му);

3. Правен акт, по силата на който имотът е предоставен на съответното държавно юридическо лице;

4. Документи за отстъпено право на строеж, разрешение за строеж и одобрени строителни книжа;

5. Актуална скица на имота в оригинал, издадена и заверена от компетентен орган – техническа служба към съответната община, Служба по кадастъра, Общинска служба „Земеделие“ (за земеделски земи);

6. Удостоверение за реституционни претенции, издадено от съответната община или Общинска служба „Земеделие“;

7. Извлечение от счетоводния баланс за дълготрайните активи на държавното юридическо лице:

- сметка 201 – земя с отбелязан размер на терена / кв.м./ и балансова стойност;

- сметка 203 - сгради с отбелязани наименование на сградата, застроена площ / кв. м./, етажност, конструкция, година на построяване и балансова стойност;

8. Данъчна оценка на имота;

9. Копия от предходно съставени актове за държавна собственост (при наличие на такива);

10. Копие на БУЛСТАТ карта;

11. Нотариално заверено пълномощно (ако документите се подават от упълномощено лице).

2 броя;

Съставяне на Актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и други за имоти в/извън регулационните планове на населените места.

Областна администрация на област София

Необходими документи

1. Писмено искане

2. Документи, удостоверяващи статута на държавното юридическо лице, което заявява искането за издаване на акт за публична/частна държавна собственост (нормативен, поднормативен или административен акт за създаването му);

3. Правен акт, по силата на който имотът е предоставен на съответното държавно юридическо лице;

4. Документи за отстъпено право на строеж, разрешение за строеж и одобрени строителни книжа;

5. Актуална скица на имота в оригинал, издадена и заверена от компетентен орган – техническа служба към съответната община, Служба по кадастъра, Общинска служба „Земеделие“ (за земеделски земи);

6. Удостоверение за реституционни претенции, издадено от съответната община или Общинска служба „Земеделие“;

7. Извлечение от счетоводния баланс за дълготрайните активи на държавното юридическо лице:

- сметка 201 – земя с отбелязан размер на терена / кв.м./ и балансова стойност;

- сметка 203 - сгради с отбелязани наименование на сградата, застроена площ / кв. м./, етажност, конструкция, година на построяване и балансова стойност;

8. Данъчна оценка на имота- оригинал;

9. Копия от предходно съставени актове за държавна собственост (при наличие на такива);

10.Копие на БУЛСТАТ карта;

11. Нотариално заверено пълномощно (ако документите се подават от упълномощено лице).

Срок за изпълнение - 14 дни (Срокът тече след окомплектоване на преписката)

Забележка: Прилагат се документи в оригинал или заверени с мокър печат от институцията, която ги е издала.

Съставяне на Актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове

Областна администрация на област София

Необходими документи

1. Писмено искане

2. Предложение за издаване на акт за частна държавна собственост от Директора на Областна дирекция “Земеделие” с опис на имотите, за които ще се издава АДС и приложените документи;

3. Скица (оригинал) на имота , издадена от техническа служба на общината по местонахождение на имота, от Службата по кадастъра – гр. София, когато за населеното място има изготвена кадастрална карта или Общинска служба “Земеделие”, когато имотът е земеделска земя;

4. Протокол за проведен търг;

5. Удостоверение за идентичност на имотите;

6. Удостоверение от съответната община по местонахождението на имота, че имотът е актуван за държавна или общинска собственост;

7. Данъчни оценки на имота (оригинал) -2 бр.

Срок за изпълнение - 14 дни (Срокът тече след окомплектоване на преписката)

Забележка: Прилагат се документи в оригинал или заверени с мокър печат от институцията, която ги е издала.

Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица от архив "Държавна собственост"

Областна администрация на област София

Необходими документи

1. Писмено заявление по образец;

2. Съдебно удостоверение по дело (при необходимост);

3. Удостоверение за наследници (при необходимост);

4. Пълномощно (при необходимост);

5. Доказателства за наличие на правен интерес.

Срок за изпълнение: 7 дни

Забележка:

1. Прилагат се документи в оригинал или заверени с мокър печат от институцията, която ги е издала.

2. Когато лицата не са доказали правен интерес от исканата услуга, заявлението се разглежда по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Отразяване на промени в обстоятелствата върху издадени Актове за държавна собственост /Закон за държавната собственост-чл.71, ал.3,чл.74, ал.2; Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост-1л.104,ал.4; чл.10, ал.2 във връзка с чл. 6, ал. 1 и 2; чл.58, ал.3 във връзка с чл. 42, ал.1; чл.65, ал.2 във връзка с чл. 61, ал.1; чл.77, ал.4 във връзка с чл.42, ал1и и чл.73 ал.1; чл.82, ал.3 във връзка с чл.80, ал.1, чл.85, ал.6 във връзка с чл.84, ал.2/
Областна администрация на област София - град

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Писмено искане
2. Актуална скица
3. Копие от Акт за държавна собственост
4. Извлечение от баланса за дълготрайните материални активи към момента на подаване на искането за актуване 5. Сметка 201 – земя с отбелязан размер на терена (кв. м.) и балансова стойност; 6. Сметка 203 - сгради с отбелязани наименование на сградата, застроена площ (кв.м.), етажност, конструкция, година на построяване и балансова стойност. 7. Данъчна оценка на имота (оригинал) 8. Документи, удостоверяващи статута на юридическото лице

Срок за изпълнение - 14 дни
съгласно чл. 57, ал. 1 от АПК


Забележка:

Прилагат се документи в оригинал или заверени с мокър печат от институцията, която ги е издала.

Отбелязване на действия по управлeние, и предоставяне на концесия на недвижими имоти в съставените актове за държавна собственост /Закон за държавната собственост-чл. 73/

Областна администрация на област СофияДирекция: „Административен контрол,
регионално развитие и държавна
собственост

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1.Заявление по образец
2.Документи, удостоверяващи настъпилото
обстоятелство в съществуващ акт за държавна
собственост;
3.Акт за държавна собственост;
4.Документи, удостоверяващи статута на
юридическото лице - решение за вписване в
търговския регистър, удостоверение за
актуално състояние или удостоверение за
вписани обстоятелства (при смяна на
собствеността);

Срок за изпълнение - 14 дни съгласно чл. 57, ал. 1 от АПК

Справки по регистри и книги за имоти - частна и публична държавна собственост /Закон за държавната собственист-чл. 77/

Областна администрация на област София

Необходими документи

1. Писмено заявление по образец
2. Други документи в зависимост от вида на исканата справка т.е. документи, които обосновават правния интерес:
- съдебно удостоверение;
- документ за собственост;
- удостоверение за наследници;
- доказателства за наличие на правен интерес.

Срок за изпълнение - 7 дни

Забележка:
Прилагат се документи в оригинал или заверени с мокър печат от институцията, която ги е издала.

Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот /Закон за държавната собственост - чл. 77, чл. 82а; Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост - чл. 104/

Областна администрация на област София

Необходими документи

1. Заявление;
2. Заверено копие на документ за собственост обективиращ правото на собственост (Нотариален акт, договор за покупко-продажба, завещание с протокол за обявяването му, копие от разписен лист, решение на Поземлена комисия и др.) – при наличие на такъв;
3. Пълномощно /в случай на упълномощаване/;
4. Удостоверение за наследници /при необходимост/;
5. Скица на имота от одобрена кадастрална карта, а в случаите когато няма одобрена кадастрална карта – актуална скица по действащия ПУП за имоти в урбанизирани територии или скица по КВС на имоти извън регулация;
6. Удостоверение за наличие или липса на актове за държавна собственост, съставени преди 1996 г. и актове за общинска собственост, съставени след 1996 г., издадено от съответната районна администрация по местонахождение на недвижимия имот (когато недвижимия имот представлява самостоятелен обект в сграда/апартамент, магазин, гараж и др./ удостоверението следва да бъде и за цялата сграда);
7. Удостоверение от Областна дирекция „Земеделие“- София град, че имотът не попада на територията на стопански двор и за него няма съставен акт за държавна собственост, издаден по искане на дирекцията - в случай, че имотът попада в землището на районите „Овча купел“, „Банкя“, „Панчарево“, „Кремиковци“ и „Нови Искър“;
8. Удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността и начина на тяхното удовлетворяване, издадено от съответната районна администрация по местонахождение на недвижимия имот;
9. Заповед или удостоверение за отписване от актовите книги на имота, издадени от компетентния орган, ако имота е бил държавен;
10. Цветно копие на комбинирана скица на имота, отразяваща промените в кадастралните и регулационни планове до настоящия момент, касаещи идентифицирането на имота или удостоверение за идентификация на имота по предходни регулационни и кадастрални планове, издадено от техническа служба при съответната районна администрация по местонахождение на имота;
11. Документ за платена такса по чл. 82а от ЗДС, съгласно Тарифа за таксите, които се събират по ЗДС (Приета с ПМС № 26 от 3.02.2011 г., обн., ДВ, бр. 13 от 11.02.2011 г., в сила от 11.02.2011 г., изм., бр. 85 от 28.10.2016 г.);
12. Други документи – при необходимост.

Такса
Съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост (Приета с ПМС № 26 от 3.02.2011 г., обн., ДВ, бр. 13 от 11.02.2011 г., в сила от 11.02.2011 г., изм., бр. 85 от 28.10.2016 г.), за издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост, услугата се заплаща:
обикновена услуга – 10 лв.;
бърза услуга – 15 лв.;

Срок за изпълнение
Обикновена услуга – 7 дни;
Бърза услуга - 3 дни;

На основание чл. 4, ал. 2 от Тарифа за таксите, които се събират по ЗДС, срокът за издаване на удостоверението започва да тече от деня, следващ датата на завеждане на искането, комплектувано с документи, необходими за извършване на исканата услуга и за платената такса. Срокът изтича в края на работното време на последния ден от срока.

На основание чл. 4, ал. 3 от Тарифа за таксите, които се събират по ЗДС, когато искането не е комплектувано със съответните документи, срокът започва да тече от датата на отстраняване на непълнотите или нередовностите.

Изходящ документ:
Удостоверение

Забележка: Прилагат се документи в оригинал или заверени с мокър печат от институцията, която ги е издала.

Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот /Граждански процесуален кодекс - чл. 587, ал. 1; Закон за държавната собственост - чл. 77, чл. 82а; Закон за държавната собственост - чл. 72, ал. 2; Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост - чл. 104, ал. 3/

Областна администрация на област София

Необходими документи

1. Заявление;
2. Молба – декларация по чл. 587 от ГПК /най - малко 2 бр./ в оригинал заверена от: отдел „Общинска собственост“ по местонахождение на имота, от съответния отдел „Общински приходи“ по местонахождение на имота, Дирекция „Инвестиционно отчуждаване“ СО - (при наличие на 1 бр. в оригинал, се предоставя нотариално заверено копие на същата);
3. Пълномощно /в случай на упълномощаване/;
4. Удостоверение за наследници /при необходимост/;
5. Заверено копие на документ за собственост обективиращ правото на собственост (Нотариален акт, договор за покупко-продажба, завещание с протокол за обявяването му, копие от разписен лист, решение на Поземлена комисия и др.) – при наличие на такъв;
6. Заповед или удостоверение за отписване от актовите книги на имота, издадени от компетентния орган, ако имота е бил държавен;
7. Скица на имота от одобрена кадастрална карта, а в случаите когато няма одобрена кадастрална карта – актуална скица по действащия ПУП за имоти в урбанизирани територии или скица по КВС на имоти извън регулация;
8. Удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността и начина на тяхното удовлетворяване, издадено от съответната районна администрация по местонахождение на недвижимия имот;
9. Цветно копие на комбинирана скица на имота, отразяваща промените в кадастралните и регулационни планове до настоящия момент, касаещи идентифицирането на имота или удостоверение за идентификация на имота по предходни регулационни и кадастрални планове, издадено от техническа служба при съответната районна администрация по местонахождение на имота;
10. Удостоверение от Областна дирекция „Земеделие“- София град, че имотът не попада на територията на стопански двор и за него няма съставен акт за държавна собственост, издаден по искане на дирекцията - в случай, че имотът попада в землището на районите „Овча купел“, „Банкя“, „Панчарево“, „Кремиковци“ и „Нови Искър“;
11. Документ за платена такса по чл. 82а от ЗДС, съгласно Тарифа за таксите, които се събират по ЗДС (Приета с ПМС № 26 от 3.02.2011 г., обн., ДВ, бр. 13 от 11.02.2011 г., в сила от 11.02.2011 г., изм., бр. 85 от 28.10.2016 г.);
12. Други документи – при необходимост.

Такса
Съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост (Приета с ПМС № 26 от 3.02.2011 г., обн., ДВ, бр. 13 от 11.02.2011 г., в сила от 11.02.2011 г., изм., бр. 85 от 28.10.2016 г.), за издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост, услугата се заплаща:
обикновена услуга – 10 лв.;
бърза услуга – 15 лв.;

Срок за изпълнение
Обикновена услуга – 7 дни;
Бърза услуга - 3 дни;

На основание чл. 4, ал. 2 от Тарифа за таксите, които се събират по ЗДС, срокът за издаване на удостоверението започва да тече от деня, следващ датата на завеждане на искането, комплектувано с документи, необходими за извършване на исканата услуга и за платената такса. Срокът изтича в края на работното време на последния ден от срока.

На основание чл. 4, ал. 3 от Тарифа за таксите, които се събират по ЗДС, когато искането не е комплектувано със съответните документи, срокът започва да тече от датата на отстраняване на непълнотите или нередовностите.

Изходящ документ:
Удостоверение

Забележка: Прилагат се документи в оригинал или заверени с мокър печат от институцията, която ги е издала.

Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост /Закон за държавната собственост-чл. 72,ал.2; Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост-чл.104,ал.3/

Областна администрация на област София

Необходими документи

1. Писмено заявление
2. Актуална скица
3. Копие от Акт за държавна собственост
4. Извлечение от баланса за дълготрайните материални активи към момента на подаване на искането за актуване
- Сметка 201
– земя с отбелязан размер на терена (кв. м.) и балансова стойност;
- Сметка 203
- сгради с отбелязани наименование на сградата, застроена площ (кв.м.), етажност, конструкция, година на построяване и балансова стойност.
5. Данъчна оценка на имота (оригинал)
6. Документи, удостоверяващи статута на юридическото лице
7. Документи , удостоверяващи основанието за актуализация на съществуващия акт за държавна собственост - 2 броя

Срок за изпълнение - 14 дни

Изходящ документ:
Акт за държавна собственост

Забележка:
Прилагат се документи в оригинал или заверени с мокър печат от институцията, която ги е издала.

Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала /Закон за държавната собственост-чл. 80, ал.1 и 2/

Областна администрация на област София

Необходими документи

1. Писмено искане;
2. Акт за държавна собственост;
3. Заповед за настаняване;
4. Договор за наем.
Срок за изпълнение
30 дни, съгласно гл.26, ал.1 и чл.5 от Административнопроцесуалния кодекс

Забележка:
Прилагат се документи в оригинал или заверени с мокър печат от институцията, която ги е издала.

Издаване на удостоверения, че имотът е отписан от актовите книги за имотите - държавна собственост /Закон за държавната собственост-чл. 77, чл. 82а/

Областна администрация на област София

Необходими документи

1. Заявление;
2. Заверено копие на документ за собственост (Нотариален акт, договор и др.) – при наличие на такъв, или друг документ, обективиращ правен интерес;
3. Пълномощно /в случай на упълномощаване/;
4. Заповед за отписване от актовите книги за държавна собственост на имота, издадена от компетентния орган;
5. Документ за платена такса по чл. 82а от ЗДС, съгласно Тарифа за таксите, които се събират по ЗДС (Приета с ПМС № 26 от 3.02.2011 г., обн., ДВ, бр. 13 от 11.02.2011 г., в сила от 11.02.2011 г., изм., бр. 85 от 28.10.2016 г.);
6. Други документи – при необходимост.

Такса
Съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост (Приета с ПМС № 26 от 3.02.2011 г., обн., ДВ, бр. 13 от 11.02.2011 г., в сила от 11.02.2011 г., изм., бр. 85 от 28.10.2016 г.), за издаване на удостоверение, че имотът е отписан от актовите книги за имотите-държавна собственост, услугата се заплаща:

  • обикновена услуга – 10,00 лв.;
  • бърза услуга – 15,00 лв.;

Срок за изпълнение
Обикновена услуга – 7 дни;
Бърза услуга - 3 дни;

На основание чл. 4, ал. 2 от Тарифа за таксите, които се събират по ЗДС, срокът за издаване на удостоверението започва да тече от деня, следващ датата на завеждане на искането, комплектувано с документи, необходими за извършване на исканата услуга и за платената такса. Срокът изтича в края на работното време на последния ден от срока.

На основание чл. 4, ал. 3 от Тарифа за таксите, които се събират по ЗДС, когато искането не е комплектувано със съответните документи, срокът започва да тече от датата на отстраняване на непълнотите или нередовностите.

Изходящ документ:
Удостоверение

Забележка:
Прилагат се документи в оригинал или заверени с мокър печат от институцията, която ги е издала.

Издаване на удостоверения за наличие и липса на претенции за възстановяване на собствеността /Закон за държавната собственост - чл. 77, чл. 82а/

Областна администрация на област София

Необходими документи

1. Заявление
2. Заверено копие на документ за собственост обективиращ правото на собственост (Нотариален акт, договор за покупко-продажба, завещание с протокол за обявяването му, копие от разписен лист, решение на Поземлена комисия и др.);
3. Пълномощно /в случай на упълномощаване/;
4. Удостоверение за наследници /при необходимост/;
5. Скица на имота от одобрена кадастрална карта, а в случаите когато няма одобрена кадастрална карта – актуална скица по действащия ПУП за имоти в урбанизирани територии или скица по КВС на имоти извън регулация;
6. Удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността и начина на тяхното удовлетворяване, издадено от съответната районна администрация по местонахождение на недвижимия имот;
7. Заповед или удостоверение за отписване от актовите книги на имота, издадени от компетентния орган, ако имота е бил държавен;
8. Цветно копие на комбинирана скица на имота, отразяваща промените в кадастралните и регулационни планове до настоящия момент, касаещи идентифицирането на имота или удостоверение за идентификация на имота по предходни регулационни и кадастрални планове, издадено от техническа служба при съответната районна администрация по местонахождение на имота;
9. Документ за платена такса по чл. 82а от ЗДС, съгласно Тарифа за таксите, които се събират по ЗДС (Приета с ПМС № 26 от 3.02.2011 г., обн., ДВ, бр. 13 от 11.02.2011 г., в сила от 11.02.2011 г., изм., бр. 85 от 28.10.2016 г.);
10. Други документи – при необходимост.

Такса
Съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост (Приета с ПМС № 26 от 3.02.2011 г., обн., ДВ, бр. 13 от 11.02.2011 г., в сила от 11.02.2011 г., изм., бр. 85 от 28.10.2016 г.), издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността, услугата се заплаща, за всеки имот:

  • обикновена услуга – 15,00 лв.;
  • бърза услуга – 22,50 лв.;

Срок за изпълнение
Обикновена услуга – 7 дни;
Бърза услуга - 3 дни;

На основание чл. 4, ал. 2 от Тарифа за таксите, които се събират по ЗДС, срокът за издаване на удостоверението започва да тече от деня, следващ датата на завеждане на искането, комплектувано с документи, необходими за извършване на исканата услуга и за платената такса. Срокът изтича в края на работното време на последния ден от срока.

На основание чл. 4, ал. 3 от Тарифа за таксите, които се събират по ЗДС, когато искането не е комплектувано със съответните документи, срокът започва да тече от датата на отстраняване на непълнотите или нередовностите.

Изходящ документ:
Удостоверение

Забележка:
Прилагат се документи в оригинал или заверени с мокър печат от институцията, която ги е издала.

Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение /Закон за устройство на територията-чл.124,ал.3,ал.4 и ал.7/

Областна администрация на област София

Необходими документи

1. Заявление
2. Документ за собственост или еквивалентен, доказващ, че възложителят е собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот или лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон;
3. Актуална скица;
4. Задание, съставено от възложителя и съгласувано от кметовете на засегнатите общини, включително и необходимата информация за съществуващото положение и за действащите за съответната територия устройствени схеми и планове.При необходимост - опорен план и друга допълнителна информация,свързана с устройството на съответната територия.
5. Писмено становище на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите или оправомощено от него длъжностно лице за устройствени планове, които обхващат горски територии;
6. Съгласувателно писмо от Министерството на културата при условията и по реда на Закона за културното наследство за устройствени планове, които обхващат защитени територии за опазване на културното наследство;
7. Преценка на необходимостта от екологична оценка по ред, определ ен с наредбата по чл. 90 от Закона за опазване на околната среда, на Министерството на околната среда и водите или съответната регионална инспекция по околната среда и водите.
8. Нотариално заверено пълномощно за представител.,когато заявлението не се подава от възложителя.

Срок на изпълнение
14 / 30 дни - чл. 57, ал. 1 и ал. 5 от АПК

Такса:
Услугата не се заплаща

Изходящ документ:
Разрешение

Издаване на мотивирано предписание за изменение на подробен устройствен план,който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение /Закон за устройство на територията-чл.135,ал.1 и ал.3, във връзка с чл. 124, ал.4/

Областна администрация на област София

Необходими документи

1. Заявление
2. Документ за собственост или еквивалентен, доказващ, че възложителят е заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от ЗУТ
3. Скица с предложение за изменение на Подробния устройствен план ;
4. Становища на кметовете на засегнатите общини по чл. 135, ал. 4 от ЗУТ;
5. Документи по чл. 62а, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, ако се иска промяна предназначението на територии и поземлени имоти, предвидени в общите или в подробните устройствени планове на урбанизираните територии за озеленени площи, които предвиждания не са реализирани
6. Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението не се подава от възложителя.

Срок за изпълнение - 14 дни.

Такса
Услугата не се заплаща

Изходящ документ:
Предписание

Забележка:
Отказът се обжалва пред Административен съд – София град в 14-дневен срок от постановяването му.

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за държавна собственост

В сила от 11.02.2011 г. Приета с ПМС № 26 от 03.02.2011 г. Обн. ДВ. бр.13 от 11 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.85 от 28 Октомври 2016г.


Чл. 1. За издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост се събират следните такси:

1. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2016 г.) за обикновена услуга в срок от 7 работни дни - 10 лв. за всеки имот;
2. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2016 г.) за бърза услуга в срок до 3 работни дни - 15 лв. за всеки имот.
3. (отм. - ДВ, бр. 85 от 2016 г.)

Чл. 2. За издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността се събират следните такси:

1. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2016 г.) за обикновена услуга в срок от 7 работни дни - 15 лв. за всеки имот;
2. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2016 г.) за бърза услуга в срок до 3 работни дни - 22,50 лв. за всеки имот.
3. (отм. - ДВ, бр. 85 от 2016 г.)

Чл. 3. За издаване на удостоверение, че имотът е отписан от актовите книги на имотите - държавна собственост, се събират следните такси:

1. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2016 г.) за обикновена услуга в срок 7 работни дни - 10 лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2016 г.) за бърза услуга в срок до 3 работни дни - 15 лв.
3. (отм. - ДВ, бр. 85 от 2016 г.)

Чл. 4. (1) Таксата за издаване на удостоверение се заплаща при подаване на искането.
(2) Срокът за издаване на удостоверението започва да тече от деня, следващ датата на завеждане на искането, комплектувано с документи, необходими за извършване на исканата услуга и за платената такса. Срокът изтича в края на работното време на последния ден от срока.
(3) Когато искането не е комплектувано със съответните документи, срокът по ал. 1 започва да тече от датата на отстраняване на непълнотите или нередовностите.
(4) Таксите постъпват по бюджета на съответния държавен орган или бюджетна организация, извършваща услугата.

Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Тарифата се одобрява на основание чл. 82а, ал. 1 от Закона за държавната собственост.БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ СОФИЯ:


ПОЛУЧАТЕЛ: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ СОФИЯ

IBAN: BG86STSA93003122724101

BIC: STSABGSF

ПРИ БАНКА: „БДСК” ЕАД – СОФИЯ, ФЦ „КАЛОЯН”

ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ: ЖЕЛАНАТА ОТ ВАС УСЛУГА

/ ПРИМЕР:  УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА АКТ ЗА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ/

ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОЯСНЕНИЕ: ОБИКНОВЕНА/БЪРЗА/ЕКСПРЕСНА УСЛУГА

/ СЪОТВЕТНО В ГРАФА СУМА: СУМАТА В ЛЕВА СПОРЕД ИЗБОРА НА УСЛУГА/

БЛАНКИ