Назначение: Заповед № КВ-388 от 14.09.2009 г. на министър-председателя на Република България.

Дата и място на раждане: 08.01.1977 г. в гр. София.

Образование: Висше - магистър „Стопанско управление“, Лесотехнически университет, гр. София.
Втора магистратура по специалност "Национална сигурност: Духовенство и Лидерство", Университет по библиотекознание и информационни технологии, София.
Трета магистратура – специалност „Право на Европейския съюз“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
Допълнителни специализации: сертификат "Укрепване на капацитета на регионалните и местни власти за усвояване на средства от структурните и кохезионни фондове на Европейския съюз".

Кариера:

За времето от 12.05.2013 г. до 20.06.2013 г. и от 13.09.2016 г. до 08.02.2017 г. временно е изпълнявала длъжността областен управител на област София;
2008 г. – главен експерт в дирекция „Култура“, Столична община;
2001 г. – 2008 г. – учител по икономика и изпълняващ длъжността заместник директор  в Частно средно образователно училище „Дорис Тенеди“, гр. София.

Езици: Английски език; Руски език.